Connect with us

Hi, what are you looking for?

Македонија

ТРАГЕДИЈА ВО СКОПЈЕ: Мајка и син пронајдени починати

MOSCOW, RUSSIA - MAY 13, 2020: An ambulance crew in protective gear seen outside the Novomoskovsky multipurpose medical centre for patients with suspected coronavirus infection. Vladimir Gerdo/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé", êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Âëàäèìèð Ãåðäî/ÒÀÑÑ

На 03.01.2021 во 20.26 часот во СВР Скопје било пријавено дека во домот на ул.„Призренска“ биле пронајдени починати Љ.Б.(91) и нејзиниот син М.Б.(57).

Смрт без траги на насилство констатирал лекар од Итна медицинска помош, а по наредба на Јавен обвинител телата на починатите биле предадени за обдукција која ќе ја открие причината за смртта.

најчитани вести

Забава

Жителите на Нови Сад влегоа во 1977 година заедно со најважниот гостин во земјата – Јосип Броз Тито. Беше голема чест за власта во...

Забава

Лепа Брена важи за една до најголемите ѕвезди на нашите простори. Има долгогодишна кариера, па поради тоа не изненадува фактот дека има толку многу...

Забава

Не велат залудно – пазете што сакате, можеби ќе се оствари. Во случај на една девојка, не само што ѝ се оствари нејзината најголема...

Забава

Групниот с**с е табу тема, па речиси сите ги кријат своите фантазии, но една 62-годишна професорка на факултет за британски „Гардијан“ ги сподели своите...