Connect with us

Hi, what are you looking for?

Македонија

Доктор, медицинска сестра и техничар од Нефрологија ПОЗИТИВНИ НА КОРОНАВИРУС

MOSCOW, RUSSIA - MAY 13, 2020: An ambulance crew in protective gear seen outside the Novomoskovsky multipurpose medical centre for patients with suspected coronavirus infection. Vladimir Gerdo/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé", êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Âëàäèìèð Ãåðäî/ÒÀÑÑ

Доктор, медицинска сестра и медицински техничар од Универзитетската клиника за нефрологија се позитивни на Ковид-19. Трите случаи не се од ист оддел на Клиниката, информираа за МИА од Министерството за здравство.

Медицинската сестра, како што се посочува, е со лесни симптоми, а медицинскиот техничар е без симптоми на фебрилност и кашлица.

Еден доктор е во самоизолација во следните три дена, со потврден негативен тест за Ковид-19. Нема останат персонал кој е во самоизолација според проценка од страна на епидемиолози, нагласуваат од Министерството.

најчитани вести

Свет

Пред малку нападнат Израел со 5 ракети од терористи од појасот Газа. 2 ракети го погодија Ашкелон, 1 кон Ашдод и 2 кон Тел...

Забава

Кралица на народна музика Лепа Лукиќ одлучила да напише тестамент и целата своја заштеда и имот да ја препише на својот внук Радисав. Сепак има...

Забава

Радмила Манојловиќ се појави на едно случување каде што се сретна со својата колешка Јелена Карлеуша и тој момент го овековечки со  заедничка фотографија....

Балкан

За Јосип Броз беа напишани многу песни, а една од најпознатите „Druže Tito ljubičice bela“, ја чинеше младата новинарка Жена Лебл две и пол години затвор...